DNSE

BHG – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 61VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: BHG
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
  • Ngày thanh toán: 31/05/2021
  • Giá trị thanh toán: 61 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/05/2021.