DNSE

BNW – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 1, năm 2021, 400VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: BNW
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021
  • Ngày thanh toán: 21/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 400 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 1, năm 2021

Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 21/06/2021.