DNSE

CLW – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1200VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: CLW
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2021
  • Ngày thanh toán: 19/07/2021
  • Giá trị thanh toán: 1200 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 08/09/2021.