DNSE

CTP – Đại hội Đồng Cổ đông (10/05/2021)

Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  26-05-2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 27-05-2021

Thời gian thực hiện: Thông báo sau

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau