DNSE

DNS – Tạm dừng Niêm yết (22/06/2021)

  Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM :

Tổng số cổ phiếu hủy ĐKGD: 21.600.000

Ngày giao dịch cuối cùng: 12/07/2021

Ngày hủy ĐKGD: 13/07/2021

Lý do: Hủy tư cách là công ty đại chúng.