DNSE

DSS – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1050VNĐ/CP (22/06/2021)

  • Mã chứng khoán: DSS
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1050 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn – địa chỉ: số 1 đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/07/2021.