DNSE

E1VFVN30 – Niêm yết thêm (02/06/2021)

  Quỹ ETF DCVFNVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ:

Số lượng chứng chỉ quỹ thay đổi niêm yết : 400.000 chứng chỉ quỹ

Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 375.600.000 chứng chỉ quỹ

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021

Ngày chính thức giao dịch: 02/06/2021.