DNSE

E1VFVN30 – Niêm yết thêm (05/05/2021)

 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm niêm yết chứng chỉ quỹ:

Số lượng chứng chỉ quỹ thay đổi niêm yết giảm: 1.000.000 chứng chỉ quỹ

Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 381.100.000 chứng chỉ quỹ

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/05/2021.