DNSE

FUEVFVND – Niêm yết thêm (02/06/2021)

 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND) giảm niêm yết chứng chỉ quỹ:

Số lượng chứng chỉ quỹ thay đổi niêm yết giảm: 1.300.000 chứng chỉ quỹ

Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 524.700.000 chứng chỉ quỹ

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021.