DNSE

FUEVFVND – Niêm yết thêm (21/06/2021)

  Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ:

Số lượng chứng chỉ quỹ thay đổi niêm yết : 200.000 chứng chỉ quỹ

Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 522.300.000 chứng chỉ quỹ

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21/06/2021

Ngày chính thức giao dịch: 21/06/2021.