DNSE

HAH – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: HAH
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1000 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau: Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An, Công ty TNHH Cảng Hải An, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.