DNSE

HAX – Niêm yết thêm (22/06/2021)

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết : 11.022.583 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 47.766.982 cổ phiếu

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021

Ngày chính thức giao dịch: 30/06/2021.