DNSE

HPG – Niêm yết thêm (22/06/2021)

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết : 1.159.640.047 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 4.472.922.706 cổ phiếu

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/06/2021

Ngày chính thức giao dịch: 28/06/2021.