DNSE

IJC – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1500VNĐ/CP (22/06/2021)

  • Mã chứng khoán: IJC
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1500 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020