DNSE

LIX – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: LIX
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1000 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020