DNSE

MCF – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 700VNĐ/CP (22/06/2021)

  • Mã chứng khoán: MCF
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 700 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tp. Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/07/2021.