DNSE

MKP – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: MKP
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1000 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar, địa chỉ 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Q11, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23/06/2021.