DNSE

MVY – Tạm dừng Niêm yết (22/06/2021)

  Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (MVY) hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM :

Tổng số cổ phiếu hủy ĐKGD: 5.969.946

Ngày giao dịch cuối cùng: 14/07/2021

Ngày hủy ĐKGD: 15/07/2021

Lý do: Hủy tư cách là công ty đại chúng.