DNSE

NDC – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 2500VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: NDC
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021
  • Ngày thanh toán: 23/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 2500 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Nam Dược. Địa chỉ: Số 51 phố Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 23/06/202.