DNSE

NNT – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 2500VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: NNT
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  • Ngày thanh toán: 21/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 2500 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Ninh Thuận, số 14-Tô Hiệu, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/06/2021.