DNSE

NS2 – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 117VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: NS2
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 117 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 09/07/2021, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty ty cổ phần Nước sạch Số 2 – Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.