DNSE

NVL – Niêm yết thêm (10/05/2021)

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết : 77.569.358 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 1.068.599.030 cổ phiếu

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/05/2021

Ngày chính thức giao dịch:

– 14/5/2021: 77.079.598 cổ phiếu

– 28/3/2022: 489.760 cổ phiếu.