DNSE

PGI – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 200VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: PGI
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2021
  • Ngày thanh toán: 28/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 200 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị – Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.từ ngày 28/06/2021.