DNSE

PKR – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1100VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: PKR
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 1100 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020