DNSE

PLE – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1300VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: PLE
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2021
  • Ngày thanh toán: 21/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 1300 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/6/2021.