DNSE

PPC – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 3, năm 2020, 1894VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: PPC
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  • Ngày thanh toán: 03/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 1894 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 3, năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03 tháng 06 năm 2021.