DNSE

PTX – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 800VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: PTX
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 800 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/06/2021.