DNSE

QSP – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1700VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: QSP
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
  • Ngày thanh toán: 14/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 1700 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 14/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.