DNSE

SBT – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (11/06/2021)

  Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2021

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/07/2021 – 31/07/2021

Địa điểm thực hiện: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.