DNSE

SJ1 – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 600VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: SJ1
  • Ngày đăng ký cuối cùng:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Ngày thanh toán:
  • Giá trị thanh toán: 600 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021.