DNSE

SMC – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 500VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: SMC
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021
  • Ngày thanh toán: 18/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 500 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC: số 396 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 18/06/2021.