DNSE

STB – Giao dịch cổ phiếu quỹ (22/06/2021)

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) đăng ký bán 81.562.287 cổ phiếu quỹ.