DNSE

STU – Tạm dừng Niêm yết (22/06/2021)

  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU) hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM :

Tổng số cổ phiếu hủy ĐKGD: 1.876.000

Ngày giao dịch cuối cùng: 14/07/2021

Ngày hủy ĐKGD: 15/07/2021

Lý do: Hủy tư cách là công ty đại chúng.