DNSE

T12 – Niêm yết thêm (21/06/2021)

  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12) giao dịch bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu ĐKGD bổ sung: 40.500.000

Tổng số cổ phiếu ĐKGD: 54.000.000

Ngày chấp thuận thay đổi ĐKGD: 10/06/2021

Ngày chính thức giao dịch: 25/06/2021.