DNSE

TCH – Giao dịch cổ phiếu quỹ (02/06/2021)

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đã bán 9.722.450 cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ sau giao dịch: 0 cổ phiếu.