DNSE

TCH – Niêm yết thêm (21/06/2021)

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết : 15.015.460 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 399.175.744 cổ phiếu

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/06/2021

Ngày chính thức giao dịch: 25/06/2021.