DNSE

TPS – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 500VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: TPS
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021
  • Ngày thanh toán: 25/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 500 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính thuộc văn phòng CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn bắt đầu từ ngày 25/06/2021.