DNSE

VBC – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1800VNĐ/CP (02/06/2021)

  • Mã chứng khoán: VBC
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021
  • Ngày thanh toán: 21/06/2021
  • Giá trị thanh toán: 1800 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Nhựa, Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/06/2021.