DNSE

VCP – Niêm yết thêm (21/06/2021)

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP) giao dịch bổ sung cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu ĐKGD bổ sung: 18.239.886

Tổng số cổ phiếu ĐKGD: 75.239.879

Ngày chấp thuận thay đổi ĐKGD: 11/06/2021

Ngày chính thức giao dịch: 23/06/2021.