DNSE

VPG – Phát hành cổ phiếu – Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu (22/06/2021)

  • Mã chứng khoán: VPG
  • Hình thức phát hành: Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2021
  • Tỷ lệ phát hành: 100.00 : 10.00