DNSE

VWS – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 400VNĐ/CP (10/05/2021)

  • Mã chứng khoán: VWS
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
  • Ngày thanh toán: 24/05/2021
  • Giá trị thanh toán: 400 VNĐ/CP
  • Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế Toán, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 24/05/2021.