DNSE

VMD – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 2000VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: VMD Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

NTL – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: NTL Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

LIX – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: LIX Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

BSP – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: BSP Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

UMC – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 300VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: UMC Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

MKP – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: MKP Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

BIO – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 300VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: BIO Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

TVB – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 1, năm 2021, 960VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: TVB Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

HAH – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1000VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: HAH Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

PTX – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 800VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: PTX Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

BSL – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 500VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: BSL Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

PKR – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1100VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: PKR Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

HUB – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1500VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: HUB Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

SJ1 – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 600VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: SJ1 Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

NS2 – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 117VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: NS2 Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

TVT – Trả cổ tức bằng tiền,năm 2020, 1700VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: TVT Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày thanh toán: Giá tr

OPC – Trả cổ tức bằng tiền, đợt 2, năm 2020, 2000VNĐ/CP (02/06/2021)

Mã chứng khoán: OPC Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2021 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2021 Ngày

DPG – Giao dịch cổ phiếu quỹ (01/06/2021)

  Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG) đã bán 1.500.000 cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ sau giao dịch: