DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Chứng khoán | 12 Tháng 10 2021

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Rất nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường nhưng chưa tìm hiểu về cổ phiếu ưu đãi là gì. Trong bài này, DNSE cùng nhà đầu tư nắm bắt phân biệt rõ hơn về đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán có tính chất giống như cổ phiếu phổ thông khi người sở hữu loại cổ phiếu này cũng là cổ đông của công ty. Tuy nhiên, cổ đông nắm giữ loại cổ phiếu này sẽ là cổ đông ưu đãi, có lợi thế nhất định về mặt cổ tức, quyền biểu quyết hay được ưu tiên hơn cổ phiếu thường khi thanh lý tài sản nếu công ty phá sản.

Cổ phiếu ưu đãi là gì

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Điểm giống trái phiếu là cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được ấn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá trong khi đó điểm giống cổ phiếu phổ thông là phần vốn góp qua việc mua cổ phiếu là mua vĩnh viễn không được hoàn trả.

Phân loại cổ phiếu ưu đãi như thế nào?

Cổ phiếu ưu đãi được chia làm 4 loại chính bao gồm:

  1. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: là cổ phần được trả cổ tức mức cao hơn so với cổ tức của cổ phần phổ thông (cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng). Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty mà là mức  cố định với  phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội cổ đông, đề nghị người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  2. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
  3. Cổ phiếu ưu đãi hoàn loại: cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được Công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  4. Cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Phân biệt cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Công ty cổ phần có thể thu hút thêm nguồn vốn kinh doanh nhờ phát hành cổ phiếu ưu đãi và cũng có thể mua lại số cổ phần ưu đãi trong trường hợp chi phí vốn sử dụng để chi trả các quyền lợi của loại cổ phiếu này đang ở mức cao. Phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi làm gia tăng chi phí doanh nghiệp, gây pha loãng cổ phiếu và tăng trách nhiệm hoàn lại vốn cho cổ đông ưu đãi nếu giải thể hoặc phá sản.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Ánh

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan