DNSE – Công bố Báo cáo tài chính 6T/2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

  1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 soát xét;
  2. Công văn Giải trình biến động LNST bán niên 2020 so với bán niên 2019;
  3. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 soát xét.