CBTT Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vv chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện và thu hồi Quyết định thành lập Văn phòng đại diện CTCK

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/01/2021 Công ty đã nhận được Quyết định số 958/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đóng cửa Văn phòng đại diện và thu hồi Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Công ty chứng khoán, cụ thể:

Điều 1: Chấp thuận cho: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM được đóng cửa Văn phòng đại diện TP.Hồ Chí Minh tại địa chỉ: 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thu hồi Quyết định số 367/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam – Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam phải nộp lại bản gốc Quyết định chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam – Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

File đính kèm: