CBTT về Người được ủy quyền Công bố thông tin

Ngày 18/12/2020, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam ban hành Quyết định số 64/2020/QĐ-DNSE-TGĐ về việc ủy quyền công bố thông tin, cụ thể:

Điều 1. Ủy quyền cho Bà Lê Thị Thanh (sinh ngày: 20/07/1991, CCCD số 037191000530, Ngày cấp 23/5/2016, Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; Địa chỉ thường trú: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại di động: 0982631744; Chức vụ: Chuyên viên pháp chế) làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Điều 2. Bà Lê Thị Thanh có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/12/2020. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho tới khi có văn bản thay thế. Ban Tổng giám đốc, Bà Lê Thị Thanh, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện Quyết định này.