Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo v/v Thay đổi trụ sở chính Công ty

Công ty Cổ phần

Chứng khoán Đại Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/TB

 

Hà Nội, ngày 30  tháng 11  năm 2012

THÔNG BÁO

V/v thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

            Kính gửi:       Quý Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư v/v thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty chúng tôi đang tiến hành các công việc chuyển sang trụ sở mới sau:

1.      Địa điểm trụ sở mới: tầng 5, 6 & 8 tòa nhà 21 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.       SĐT: 04  3 972 6178              fax: 04 3 972 6179

3.       Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại trụ sở mới: dự kiến 17/12/2012

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Nhà đầu tư.

 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

          Như trên;

         Lưu HC-NS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TRẦN DŨNG TIẾN