Danh sách ứng cử viên chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2014

Căn cứ vào Quy định về ứng cử, đề cử 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2010-2014) tại ĐHĐCĐ thường niên 2014, tính đến 16h30 ngày 17/4/2014, Công ty có nhận được 01 đơn đề cử của Hội đồng quản trị cho ông Lưu Đức Quang.

đơn đề cử được đính kèm