DNSE công bố: Cho vay mã Chứng khoán FCN – Công ty cổ phần FECON

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Cho vay mã chứng khoán FCN – Công ty cổ phần FECON

– Tỷ lệ vay 40%, giá chặn 15.000 VNĐ/CP

Hiệu lực áp dụng kể từ ngày: 18/01/2019