DNSE công bố: Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 10.2018 điều chỉnh giữa kỳ

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 10.2018 điều chỉnh giữa kỳ

– Các điều chỉnh về tỷ lệ vay/giá chặn cho vay chi tiết theo file đính kèm

– Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 19/10/2018